தமிழ்

2013ஐ நோக்கி

tna_indiaபொய்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்து விட்டன

இலங்கை அரசின் பல்வேறு பொய்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்துவிட்டன. ‘மக்களைக் கொல்வது நமது நோக்கமில்லை. மக்களைப் புலிகளிடம் இருந்து காப்பாற்றும் மீட்சி யுத்தத்தை நாம் செய்கிறோம்.” என்பது போன்ற பல்வேறு பொய்களைப் பரப்பிவந்த இலங்கை அரச இயந்திரத்தின் வேடிக்கைக் கதைகள் ஓய்ந்து வருகின்றன. read more

Analysis

100 Million+ Indian Workers Take Strike Action!

General Strike IndiaThe 48 hour General Strike called by the Joint Committee of Trade Unions (JCTU), comprising of 11 Central Trade Unions, once again saw massive participation of the working class, with over 100 million workers all over India participating in the 2 day strike. The capitalist media struggled its best to play down the effect of the strike, but the strike did see major shutdown in many parts of India and the industry association ASSOCHAM{{1}} estimating the losses due to the strike at Rs. 26,000 crores. read more

Capitalist Globalisation & India

48- Hour General Strike – Down with FDI in Retail
Strike against Neo-liberalism & Capitalism

48-hour General Strike 20 and 21st February 2013

Way forward for the Working People

Our Class has unequivocally opposed the neo-liberal reforms set in motion aggressively from 1991 to this day. We have struck 14 times through General Strikes against these “reforms” which are nothing but increased poverty and penury for the vast majority of the working people of this country. Yet the ruling regime, firmly in the grip of MNC’s, Capitalists and their Mafiosi Media is galloping in full steam to dismantle every brick and stone of the Welfare State edifice that was envisioned in the Constitution of India. read more